Az Alapítványról

1.1 Elnöki köszöntő:

1.2 Célok, stratégiai küldetés:

 • Össztársadalmi IKT (Információ-és kommunikációtechológiai) fejlesztési célok érdekében harmonizálja és képviseli az IKT-iparági, a civil, az oktatási és kormányzati szereplők szükségleteit és igényeit
 • Iránymutatásokat és előrejelzéseket nyújt és a Magyarország érdekeit leginkább szolgáló IKT-fejlesztési célok tekintetében
 • Felméréseket és előrejelzéseket nyújt a közeljövő e-képzettségi elvárásairól, rohamléptekkel átalakuló technológiai és gazdasági környezetünkben
 • Képviseli az IKT-tudásfejlesztés, mint legmagasabb szintű nemzetgazdasági prioritás ügyét
 • Motiválja a jelen és a jövő munkavállalóit az e-képzettségek elsajátítására és támogatja ezen képzettségekkel felruházásukat
 • Adományokkal segíti a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű állampolgárok e-képzettségéinek fejlesztését
 • Támogatja, kezdeményezi és szoros figyelemmel kíséri IKT-fejlesztési programok kidolgozását, becsatornázást, elfogadtatását és végrehajtásátDíjat alapít és támogatást nyújt a kiemelkedően e-tudásbarát vállalkozások és állampolgárok számára
 • Támogatja és népszerűsíti az IKT-szakemberek piackonform élethosszig tartó tanulását
 • Támogatja és népszerűsíti a magyarországi KKV-k képzési kultúrájának átalakítását, és segíti őket a digitális gazdaság vívmányainak elsajátításában
 • Támogatja és népszerűsíti az e-befogadás ügyét, a többségi magyar társadalom digitális írástudatianságának felszámolását a foglalkoztatás növelésének érdekében
 • Kapcsolatot tart páneurópai szövetséges szervezeteivel, és szoros együttműködésben velük támogatja munkájukat
 • Összegyűjti, értékeli és hasznosítja a társszervezetek és az EU-ban már futó e-képzettségi programok tapasztalatait
 • Együttműködést épít ki potenciális magyarországi partner szervez etekkel közös IKT-fejlesztési programok kidolgozására
 • Kiterjeszti az e-képzettségekre irányuló ún. multi-stakeholder partnerségeket (MSP) a foglalkoztathatóság és termelékenység serkentése érdekében

 

1.3 Tevékenységek:

Rendszeresen iránymutatásokat és előrejelzéseket nyújt és tesz közzé a Magyarország érdekeit leginkább szolgáló IKT-fejlesztési célok tekintetében Felméréseket és előrejelzéseket nyújt a közeljövő e-képzettségi elvárásairól, rohamléptekkel átalakuló technológiai és gazdasági környezetünkben

 

Képviseli az IKT-tudásfejlesztés, mint legmagasabb szintű nemzetgazdasági prioritás ügyét

Motiválja a jelen és a jövő munkavállalóit az e-képzettségek elsajátítására, támogatja ezen képzettségekkel felruházásukat

Támogatja és népszerűsíti az e-képzettségekkel rendelkezők piackonform és élethosszig tartó tanulását

Díjat alapít és támogatást nyújt a kiemelkedően e-tudásbarát vállalkozások és állampolgárok számára

 

Támogatja és népszerűsíti az e-befogadás ügyét (a többségi magyar társadalom digitális írástudatlanságának felszámolását a foglalkoztatás növelésének érdekében) Adományokkal segíti a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű állampolgárok e-képzettségéinek fejlesztését

 

Az Alapítvány a fenti célokhoz kapcsolódóan radikális szemléletváltást és strukturális átalakításokat sürget az oktatásban.

 

Az Alapítvány programot indít annak érdekében, hogy már kisgyermek korban megismertesse a fiatalokkal a technológia okos használatában rejlő kreativitást, a segítségével megélhető élmény alapú, gyakorlatias és játékos ismereteket. Ezzel párhuzamosan a szülőkkel pedig meg kell értetni, hogy a digitális világ nyújtotta lehetőségek a játszva tanulás, a logikus és rendszerszemléletű gondolkodás alappillérei, a természettudományok, a mérnöki-informatikus pálya pedig divatos, biztos megélhetést és kiemelkedő jövedelmet biztosító pálya gyerekeik számára. Ez a program azonban csak irány és példamutató lehet, tömeges eredményeket csak a köznevelés rendszerébe való beépítéssel lehet elérni.

 

Az Alapítvány fenti több lépcsős, felmenő rendszerű programja megteremti az informatikához kapcsolódó tudás megszerzésének igényét a köznevelésben és biztosítja az informatikai szakirányokat célzó felsőoktatási jelentkezők létszámának bővülését.

 

A program fő célkitűzései:

 • Az informatikai szakmák iránt érdeklődők számának növelése a köznevelésben
 • Az informatika népszerűsítése szórakoztató és sikerélményt adó programokon keresztül.
 • A téves elképzelések, negatív előítéletek és a társadalomban jelenleg is meglévő technofóbia csökkentése az informatikai szakmát választók felvételi és végzési esélyeit illetően
 • A programozában tehetségesek felkutatása, illetve előrejelzése
 • A tanulók saját, meglévő képességeinek tudatosítása
 • A programozás alapjainak játékos, élményszerű megismertetése és kreativitásának megláttatása révén a gyerekek logikus, rendszerszemléletű gondolkodásának fejlesztése.
  • Az Alapítvány programja tanórán kívüli, szakköri foglalkozások keretében, de az egész napos oktatás időkeretében tervezi megvalósítani a programot felmenő rendszerben. A program keretében a tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően, korcsoportonként különböző, de egymásra épülő gyakorlat orientált, játékos programok keretében sajátítják el az informatikai szakmák alapfogalmait, a programozás elveit. 1-4, -8, valamint 9-12. évfolyamos korcsoportok számára vegyes korú csoportok kerülnek kialakításra, ezért a csoportba való belépés és kilépés a csoportok harmada számára történik csak egyidőben. Ezáltal a különböző korú diákok között megvalósul egyfajta egymást segítő-tanító feladatmegosztás és felelősségvállalás. A csoportok létszáma maximum 16 fő.
  • A program pedagógiai tartalma nem kötött, azt a helyi sajátosságok alapján a pedagógusok alakítják ki, ugyanakkor a feldolgozás kerete, az együttműködés eszközei, módszertana, valamint az elvárt eszközjellegű készségek adottak lesznek és egységesek a programban résztvevő minden csoport esetében. A program szervezőelve a munkahely szerű, projekt alapú, kooperatív feldolgozás IKT eszközökkel és megoldásokkal támogatva, amelyben különös hangsúlyt kapnak a következő elemek:
 • változó csoporton belüli szerepkörök
 • kitűzött célok és azok nyomonkövetése
 • célokhoz kötött ösztönző rendszer
 • eredmények, produktumok prezentációja.
 • A program alkalmas az informatikai érdeklődés általános fokozására, valamint tehetségkutatásra és –gondozásra.

A program elemei:

 • Többszintű kimeneti követelmény rendszer fejlesztése, amely a tanulók egyéni képességei és érdeklődése alapján különböző kimeneti lehetőségeket biztosít.
 • Képzési tartalom fejlesztése (12 évfolyamnyi szakkör foglalkozás kidolgozása különböző platformokra)
 • Képzők képzése (PAT akkreditált képzés kidolgozása, képzők képzése, képzési központok felszerelésem online továbbképzési lehetőség kialakítása)
 • Intézményi infrastruktúra biztosítása a foglalkozások megtartásához (laptopok, tabletek, projektor, interaktív tábla, tanulói válaszadó környezet, fényképezők, kamerák, társasjátékok, játékos programozási környezetek (pl.: Lego Mindstorms), darts, stb.)
 • Meglévő, kapcsolódó programok integrálása egy közös validációs, elismerési és finaszírozási rendszerbe
 • Országos verseny program kidolgozása
 • Média jelenlét kialakítása (országosan közvetített bajnokság, pl.: Ragnarok World Championship, Lego-robot szumó versenyek, stb.)

 

Törekszik arra, hogy összeurópai szinten példaértékű programokat dolgozzon ki, ezzel segítve Magyarország EU-n belüli elismerését

Összegyűjti, értékeli és hasznosítja a kapcsolódó EU-s ernyőszervezetek és társszervezetek, továbbá az EU más tagállamaiban már futó e-képzettségi programok tapasztalatait

Kapcsolatot tart páneurópai szövetséges szervezetivel, és szoros együttműködésben velük támogatja munkájukat

Partneri kapcsolatokat épít ki európai partnerszervezetekkel közös IKT-fejlesztési programok kidolgozására

 

1.4 2016. évi pénzügyi beszámoló: